Library Guru

Library Guru is developed by Weizhao Yuan, Hoang H. Nguyen, Lingxiao Jiang, Yuting Chen, Jianjun Zhao, and Haibo Yu from Shanghai Jiao Tong University, Singapore Management University, and Kyushu University.

A demo video is available on youtube